به خرید

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 تیر 1399 توسط ab azizi

 دانلود رایگان پرسشنامه   سنجش محبوبیت  

.

جهت دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست  پرسشنامه های استاندارد همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

توجه: باز نشر این نوشته درصورتیکه لینک ها حذف نشود با ذکر منبع بلامانع می باشد.

 

 

 طبقه بندی: پرسشنامه رایگان، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 21 تیر 1399 توسط ab azizi
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 تیر 1399 توسط ab azizi
نوشته شده در تاریخ شنبه 14 تیر 1399 توسط ab azizi

دانلود رایگان  آزﻣﻮن اندریافت موضوع  T.A.T  

اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻮﻋﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ادراك وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ.  آزﻣﻮن T.A.T در ﺳﺎل 1935 ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ ﻣﺮﮔﺎن)Christina Morgan( و ﻫﻨﺮی ﻣﻮری)Henry Murray( روانﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ 30 ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی دهﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮده، ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺧﺘﺼﺎص دارد.

آزﻣﻮن اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 جهت دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست  پرسشنامه های استاندارد همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

توجه: باز نشر این نوشته درصورتیکه لینک ها حذف نشود با ذکر منبع بلامانع می باشد.

 

 

 

 


طبقه بندی: پرسشنامه رایگان، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 14 تیر 1399 توسط ab azizi

 دانلود رایگان پرسشنامه   سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

یکی از مهمترین اهداف تعلیم و تربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران و همکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها و شوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.

جهت دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست  پرسشنامه های استاندارد همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

توجه: باز نشر این نوشته درصورتیکه لینک ها حذف نشود با ذکر منبع بلامانع می باشد.

 

 

 


طبقه بندی: پرسشنامه رایگان، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 13 تیر 1399 توسط ab azizi

 دانلود رایگان پرسشنامه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺒﯿﺰ (2004)

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌـﻴﻦ و اﻳﻔـﺎی ﻧﻘــﺶ ﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺧــﺎص در ﻻﻳــﻪ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، در ﮔﺮوه ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ارادی و ﻏﻴـ   ﺮ ارادی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ آن ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺨﺸـﺪ    ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺸـﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷـﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، دارای ﻫﻮﻳﺖ ای ﺟﻤﻌﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ اﻧـﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﻨﻲ، ﺟﻨﺴـﻲ، ﺷـﻐﻠﻲ، ﻧﻘﺸـﻲ، ﻗـﻮﻣﻲ و      در اﻳـﻦ ﺧﺼﻮص ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی و ﺑـﻴﻦ ﮔﺮوﻫـﻲ، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻓـﺮاد را ﻗـﺎدر ﻣـﻲ ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﺷـﺒﻜﻪ ای از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗـﺪاوم ﺑﺨﺸــﻨﺪ. ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ، ﺷــﺒﻜﻪ ﻫــﺎﻳﻲ ﺑــﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎی اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻮده و وﻳﮋﮔـﻲ ﺧﺎﺻـﻲ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﺶ ﮔﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﻃﺮز ﺗﻠﻘﻲ ﻫـﺎی اﻓـ  ﺮاد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻗﻮام ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘـﻲ آﻧـﺎن را از ﻣﻠﻴﺖ و ﻗﻮﻣﻴﺘﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﯿﺰ در ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﻣﮏ آرﺗﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل 2004 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﻣﻮرد آزﻣﻮن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

جهت دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست  پرسشنامه های استاندارد همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

توجه: باز نشر این نوشته درصورتیکه لینک ها حذف نشود با ذکر منبع بلامانع می باشد.

 

 

 


طبقه بندی: پرسشنامه رایگان، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 تیر 1399 توسط ab azizi

دانلود رایگان : ( توجه در اینجا از لینک کوتاه استفاده شده پس از کلیک بر روی نام پرسشنامه در زیر این مطلب،  چند ثانیه  (3 الی 4  ثانبه  ) صبر کند و بعد مطابق شکل زیر روی لینک کلیک نمایید تا به صفحه دانلود وارد شوید)

دانلود رایگان پرسشنامه های مدیریت دانش و بانکداری نوروزی اصلاحات

 


طبقه بندی: پرسشنامه رایگان، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 اسفند 1398 توسط ab azizi

دانلود رایگان پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن       (1965)

این پرسشنامه دارای 5 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان پذیرش تغییرات شغلی فرد می باشد.

دانلود رایگان : ( توجه در اینجا از لینک کوتاه استفاده شده پس از کلیک بر روی نام پرسشنامه در زیر این مطلب،  چند ثانیه  (3 الی 4  ثانبه  ) صبر کند و بعد مطابق شکل زیر روی لینک کلیک نمایید تا به صفحه دانلود وارد شوید)

دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن       (1965)


طبقه بندی: پرسشنامه رایگان، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 اسفند 1398 توسط ab azizi

دانلود رایگان : ( توجه در اینجا از لینک کوتاه استفاده شده پس از کلیک بر روی نام پرسشنامه چند ثانیه  (3 الی 4  ثانبه  ) صبر کند و بعد مطابق شکل زیر روی لینک کلیک نمایید تا به صفحه دانلود وارد شوید)

مقیاش اضطراب کودکان فارسی و انگلیسی ساس

 


طبقه بندی: پرسشنامه رایگان، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اسفند 1398 توسط ab azizi


  • paper | خرید رپورتاژ آگهی | buy Reproduction
  • فروش بک لینک رایگان | قالب وبلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic